Všeobecné zmluvné podmienky

Vážený klient, dovoľte nám, aby sme Vás v nasledovnom oboznámili s našimi Všeobecnými zmluvnými podmienkami obsahujúcimi dôležité informácie a pokyny potrebné k spokojnému a úspešnému absolvovaniu Vášho zájazdu s cestovnou kanceláriou Slovakia PLUS. Prosíme Vás, aby ste si ich pozorne prečítali, pretože sú súčasťou zmluvy medzi Vami a cestovnou kanceláriou Slovakia PLUS.

I. Zmluvný vzťah

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) Cestovná kancelária Slovakia PLUS – Mgr. Slavomír Straka, so sídlom Fričkovce 40, 086 42 Hertník, IČO: 43143865, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo splnomocnených externých autorizovaných predajcov ako obstarávateľ zájazdu (ďalej len CK) a

b) Objednávateľ - fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom. Pre účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok je objednávateľom osoba, ktorá s CK uzatvorila Zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva) alebo realizovala písomnú objednávku a/alebo osoba, v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila alebo písomná objednávka potvrdila, a/alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami previedol.

2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká:

a) riadne vyplnenou a podpísanou Zmluvou, alebo
b) potvrdením písomnej individuálnej objednávky objednávateľa na zájazd alebo služby, ktoré sú realizované na vyžiadanie, alebo
c) zaplatením zálohy ceny zájazdu, pričom v tomto prípade za zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet obstarávateľa, resp. ich prevzatie obstarávateľom v hotovosti.

Zmluva resp. objednávka platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu jej zákonný zástupca.

3. Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká akceptovaním ceny za zájazd (zaplatením sumy na účet CK vstupuje objednávateľ do zmluvného vzťahu s CK, prijíma všetky zmluvné podmienky a vyjadruje súhlas s nimi), resp. podpísaním Zmluvy (rozhodujúci je okamih, ktorý nastane skôr).

4. Súčasťou Zmluvy sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od CK obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí Zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny.

5. Zmluvou sa CK zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

6. Podpisom Zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril Zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto Všeobecných zmluvných podmienok CK. V prípade, že objednávateľ uzatvára Zmluvu v prospech ďalších objednávateľov zájazdu uvedených na Zmluve, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných objednávateľov konať v ich mene a súhlasom na uzatvorenie Zmluvy a poskytnutie ich osobných údajov CK. Ďalej sa objednávateľ aj v mene týchto osôb zaväzuje za splnenie záväzkov voči CK a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ostatným objednávateľom zájazdu informácie určené CK pre objednávateľov zájazdu.

II. Cenové a platobné podmienky

1. Ceny zájazdov a služieb organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve potvrdenej CK. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ sám pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne. Zo zliav poskytovaných CK má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak.

2. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, CK je oprávnená požadovať zaplatenie zálohy pri uzatvorení Zmluvy. Výška zálohy a časový rozvrh platieb je dohodnutý nasledovne:

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť zálohu vo výške minimálne 70% ceny zájazdu alebo služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní Zmluvy),
b) najneskôr 46 dní pred začiatkom zájazdu alebo začiatkom čerpania služieb je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny zájazdu alebo služieb,
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začiatkom zájazdu alebo začiatkom čerpania služieb je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny zájazdu alebo služieb.

3. Za objednaný zájazd alebo služby je možné zaplatiť v hotovosti, bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.

4. Pri kúpe zájazdu alebo služieb prostredníctvom internetu alebo telefonicky (bez priameho kontaktu) je objednávateľ povinný uhradiť zálohovú faktúru do 3 dní od jej vystavenia a zaslať ním podpísanú Zmluvu doporučenou zásielkou na adresu CK do 3 dní od jej obdŕžania. V prípade, že objednávateľ tento záväzok nesplní, CK má právo zrušiť rezerváciu resp. odstúpiť od Zmluvy.

5. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb. Zaplatenie ceny zájazdu (príp. zálohy) objednávateľ musí na požiadanie CK preukázateľným spôsobom doložiť.

6. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo služieb v stanovených výškach alebo lehotách CK, je CK oprávnená písomne odstúpiť od uzavretej Zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť CK zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny zájazdu alebo služieb i v prípade, ak do začiatku zájazdu objednávateľ neuhradil CK zálohu ani celú cenu zájazdu alebo služieb a CK od uzavretej Zmluvy neodstúpila.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom v zmysle § 741 c Občianskeho zákonníka zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb v prípade, že dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu alebo služieb,
c) zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu alebo služieb v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

8. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je CK na základe tejto dohody oprávnená cenu zájazdu alebo služieb uvedenú v Zmluve jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2. písmena a) a b) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu alebo služieb v priemere o viac ako 5 % je CK oprávnená zvýšiť jednostranne cenu zájazdu alebo služieb maximálne o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Toto zvýšenie ceny je pre objednávateľa záväzné.

9. Písomné oznámenie o zvýšení ceny vrátane dôvodov a spôsobu zvýšenia musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu alebo služieb. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa ods. 6. tohto článku.

III. Práva a povinnosti objednávateľa

1. K základným právam objednávateľa patrí najmä:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b) právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c) právo byť zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
d) právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
e) právo na reklamáciu nedostatkov v zmluvne dohodnutých službách a porušenia právnej povinnosti CK a jej vybavenie v súlade s čl. VII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
f) právo na ochranu osobných údajov, ktoré objednávateľ uvádza v Zmluve a ostatných dokladoch odovzdaných CK pred nepovolanými osobami,
g) právo písomne oznámiť CK najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú (čl. V., bod 5.),
h) právo obdŕžať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK známe, ak nie sú obsiahnuté už v Zmluve alebo v katalógu a všetky potrebné doklady. Poskytujú sa len jednému objednávateľovi zo Zmluvy a na jeho adresu uvedenú v Zmluve,
i) právo obdŕžať doklad o povinnom zmluvnom poistení CK alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a) poskytnúť CK súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie nevyhnutné doklady podľa požiadavky CK,
b) zaplatiť cenu zájazdu alebo služieb v súlade s čl. II. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
c) vopred nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
d) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov, ak necestujú s rodičmi, sprievod a dohľad dospelého účastníka počas zájazdu a písomný súhlas zákonného zástupcu, zaistiť sprievod a dohľad osobám, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
e) prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu,
f) bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb, bezodkladne oznámiť CK prípadnú zmenu údajov, predovšetkým telefonického kontaktu a poštovej adresy,
g) rešpektovať informácie a doporučenia uvedené v Pokynoch k zájazdu,
h) riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,
i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa čl. VII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
j) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK,
k) zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu,
l) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby potvrdené podľa Zmluvy,
m) uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK,
n) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase,
o) mať u seba platný cestovný doklad, príp. vízum (ak je vyžadované), deti do 5 rokov musia byť zapísané v cestovnom doklade zákonného zástupcu, deti nad 5 rokov musia disponovať vlastným cestovným dokladom,
p) dodržiavať predpisy, zákony a zvyklosti krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu. V prípadoch, že účastník zájazdu obmedzuje počas trvania zájazdu svojim nevhodným konaním CK ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu klienta je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby.

IV. Povinnosti a práva CK

1. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v čl. III. týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva CK.

2. CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy informovať o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu alebo služieb.

3. CK je povinná po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo bankovú záruku, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

4. CK nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

V. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1. Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny.

2. Ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu alebo služieb pred jeho začatím alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou Zmluvy podľa ods. 1., má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej Zmluvy poskytla iný zájazd alebo služby najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej Zmluve, ak CK môže takýto zájazd alebo služby ponúknuť. Pri uzatvorení novej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy považujú za platby podľa novej Zmluvy. Ak je cena nového zájazdu alebo služieb nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

3. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 30 účastníkov, v prípade poznávacích zájazdov 15 účastníkov („výhrada minimálneho počtu účastníkov"), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

4. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby, v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. zemetrasenie, vojna, teroristický útok, rozhodnutie štátnych orgánov atď., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť.

5. Na základe želania objednávateľa je CK schopná, ak je to možné, uskutočniť zmenu mena účastníka zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu zájazdu za cenu vynaložených nákladov súvisiacich so zmenou, minimálne však vo výške 34 € za osobu.

6. Ak po začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7. CK je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V týchto prípadoch je CK povinná:

a) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo
b) vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
c) poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

8. CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s objednávateľom a ktoré boli poskytnuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu.

9. CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK).

VI. Odstúpenie od Zmluvy

1. CK môže pred začatím zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začatím čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu
b) z dôvodu podstatného porušenia povinnosti CK vyplývajúcich zo Zmluvy.

Oznámenie o odstúpení od Zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu na predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na predajné miesto zašle doporučene, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom spísania záznamu na predajnom mieste, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd alebo služby zakúpil.

3. Ak nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy podstatné porušenie povinnosti CK stanovené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb a typu zájazdu a účtuje sa vo výške:

a) TYP A (štandardné zájazdy s charterom alebo subcharterom a ubytovacími kapacitami kontrahovanými na Garanciu):
• 46 a viac dní: 50% z ceny objednaných služieb + poistné,
• 45 – 32 dní: 60% z ceny objednaných služieb + poistné,
• 31 – 21 dní: 70% z ceny objednaných služieb + poistné,
• 20 – 15 dní: 80% z ceny objednaných služieb + poistné,
• 14 – 6 dní: 90% z ceny objednaných služieb + poistné,
• 5 a menej dní: 100% z ceny objednaných služieb + poistné,
b) TYP B (forfaitové alebo štandardné zájazdy s pravidelnými linkami a ubytovacími kapacitami kontrahovanými na Allotment):
• po vzniku zmluvného vzťahu: 100% z ceny objednaných služieb + poistné.

Nárok na náhradu škody, prevyšujúcej výšku uhradenej zmluvnej pokuty, ktorá vznikla CK odstúpením klienta od Zmluvy nie je uhradením zmluvnej pokuty dotknutý.

4. Na určenie počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu resp. nástupu na zájazd alebo začiatku čerpania služieb.

5. CK má právo odpočítať zmluvné pokuty prípadne svoj nárok na náhradu škody + poistné od zloženej zálohy alebo zo zaplatenej ceny zájazdu alebo služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu alebo služieb podľa zrušenej Zmluvy.

6. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti týchto Všeobecných zmluvných predpisov, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny, ktorou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkom zakúpených fakultatívnych služieb.

7. Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu zájazdu alebo destinácie/ubytovania uvedeného v uzatvorenej Zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu za zrušenie Zmluvou objednaného zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

8. V prípade, ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej Zmluve ruší svoju účasť na zájazde (napr. storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný uhradiť v rámci zmluvných pokút aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Rovnako sa postupuje aj v prípade zrušenia jednej Zmluvy, kde tento objednávateľ mal spoločné ubytovanie alebo služby s iným objednávateľom na základe inej Zmluvy.

VII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škody

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.

2. Objednávateľ je povinný uplatniť nárok na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. Objednávateľ je povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

3. Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, o uplatnení nároku na odstránenie chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK. Písomný záznam objednávateľ predkladá pri uplatnení práva na reklamáciu.

4. Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ uplatniť písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo na reklamáciu zaniká. K písomnému uplatneniu svojich práv objednávateľ doloží písomný záznam uvedený v predchádzajúcom bode. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami je CK po prešetrení povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

5. CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od Zmluvy alebo porušením povinností len vtedy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:

a) objednávateľom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

6. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

7. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb nemožno vylúčiť. V prípade ich výskytu bude CK bezodkladne informovať objednávateľa.

8. Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba počítať s tým, že do prvého a posledného dňa čerpania služieb v rôznej miere zasahujú dopravné, ubytovacie a stravovacie služby. Aj v prípade obsadenia izby v neskorých nočných resp. skorých ranných hodinách sa uplynulá noc počíta ako poskytnuté ubytovanie.

VIII. Cestovné poistenie

1. Na základe dohody zmluvných strán je súčasťou všetkých zájazdov CK komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu.

2. Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkom zájazdu a CK neprislúcha posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

3. V prípade, že objednávateľ odmietne komplexné cestovné poistenie, ktoré je súčasťou zájazdov CK, preberá tým plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré sú inak predmetom poistného plnenia komplexného cestovného poistenia, ktoré je v ponuke CK.

IX. Poistenie insolventnosti

1. CK je povinná v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. dohodnúť poistenie zájazdu, na ktorého základe vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

2. CK je povinná odovzdať objednávateľovi súčasne so Zmluvou doklady, ktoré obsahujú informácie o uzatvorenom poistení zájazdu, najmä však označenie poistiteľa, podmienky poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti.

X. Osobné údaje

Objednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve CK ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.

2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy s objednávateľom. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

3. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky CK nadobúdajú platnosť dňa 1.3.2012 a spolu s katalógom a všetkými písomnými dokladmi a informáciami, ktoré objednávateľ od CK obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí Zmluvu, sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Podpisom Zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený, sú mu zrozumiteľné a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.