Informácia o spracúvaní osobných údajov

V SÚLADE S NÁLEŽITOSŤAMI NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV, KTORÝM SA ZRUŠUJE SMERNICA 95/46/ES (VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV) A ZÁKONA č. 18/2018 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informácie dotknutým osobám o tom, ako zaobchádzame s ich osobnými údajmi, na aké účely sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracovania. Prosíme o dôkladné prečítanie nasledujúcich informácií.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky ich spracúvania.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je cestovná kancelária Mgr. Slavomír Straka – Slovakia PLUS, so sídlom Fričkovce 40, 086 42 Hertník, IČO: 43143865, zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Bardejove pod číslom 760-11681 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Svoje práva si môžete uplatniť písomne poštou alebo elektronicky na adresy:
• Mgr. Slavomír Straka – Slovakia PLUS, Fričkovce 40, 086 42 Hertník
• E-mail: ck@slovakiaplus.sk

2. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledujúce účely:

• uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o zájazde,
• zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde,
• zasielanie newsletterov na e-mailovú adresu ako jednej z marketingových aktivít,
• uzatváranie poistných zmlúv,
• spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva,
• evidencia a archivovanie,
• riešenie prípadných reklamácií a súdnych sporov, atď.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sú:

• zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde, t.j. osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvy o zájazde,
• plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov),
• súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu).

Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o zájazde resp. poistnú zmluvu, ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

3. Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov sú určené príslušnými právnymi predpismi a vyplývajú z uzatvorenej zmluvy o zájazde, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie.

Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o nasledujúce údaje:

• meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, podpis,
• rodné číslo (na účely cestovného poistenia),
• číslo pasu, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz),
• údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie),
• zdravotné údaje (o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti),
• fotografie zo zájazdu (na marketingové účely).

4. Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje iným príjemcom - tretím stranám v prípade, ak je to nevyhnutné na poskytnutie objednanej služby (zájazdu). Spravidla sú to nasledujúce kategórie príjemcov:

• hotely a iné ubytovacie zariadenia,
• letecké spoločnosti,
• ostatné prepravné spoločnosti,
• prenajímatelia vozidiel,
• sprievodcovia,
• ambasády, zastupiteľstvá,
• spolupracujúce firmy,
• poskytovatelia IT služieb,
• poskytovatelia účtovných služieb,
• advokátske kancelárie,
• orgány verejnej moci,
• poskytovatelia iných služieb cestovného ruchu.

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Ak ide o krajinu, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia o primeranosti (rozhodnutie Komisie), na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie alebo opatrenie a uplatňujú sa zásady ako pri prenose v rámci EÚ podľa GDPR.

Prevádzkovateľ odovzdáva osobné údaje dotknutých osôb v nevyhnutnom rozsahu do tretích krajín (mimo územia EÚ), pokiaľ je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy o zájazde. Poskytnutie údajov je v tomto prípade upravené v čl. 49 ods.1 písm. b) GDPR.

6. Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Súhlas je udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

7. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

• právo na prístup k svojim osobným údajom,
• právo na opravu osobných údajov,
• právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• právo na prenosnosť osobných údajov,
• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
• právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (ak bude použité),
• právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Príslušný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Voči Prevádzkovateľovi si môžete uplatniť svoje práva písomnou žiadosťou poštou alebo elektronicky na adresy:
• Mgr. Slavomír Straka – Slovakia PLUS, Fričkovce 40, 086 42 Hertník
• E-mail: ck@slovakiaplus.sk

Vyjadrenia o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V niektorých zložitých prípadoch môže lehotu predĺžiť.

8. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Urobiť tak môžete prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: ck@slovakiaplus.sk. Uveďte v ňom svoje meno, priezvisko, bydlisko, spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje.

9. Zdroje osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov Váš spolucestujúci alebo rodinný príslušník.

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť.

10. Profilovanie pri spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ v súčasnosti nepoužíva profilovanie pri spracúvaní osobných údajov.