Všeobecné zmluvné podmienky

Vážený klient, dovoľte nám, aby sme Vás v nasledovnom oboznámili s našimi Všeobecnými zmluvnými podmienkami obsahujúcimi dôležité informácie a pokyny potrebné k spokojnému a úspešnému absolvovaniu Vášho zájazdu s cestovnou kanceláriou Slovakia PLUS. Prosíme Vás, aby ste si ich pozorne prečítali, pretože sú súčasťou zmluvy o zájazde medzi Vami a cestovnou kanceláriou Slovakia PLUS.

Definícia pojmov

1. Cestovná kancelária - (ďalej len „CK“) - Mgr. Slavomír Straka – Slovakia PLUS, so sídlom Fričkovce 40, 086 42 Hertník, IČO: 43143865, zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Bardejove pod číslom 760-11681.

2. Cestujúci - fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

3. Zákon - Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Predajné miesto - prevádzkareň alebo iný priestor, kde CK obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy o zájazde bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

5. Trvanlivý nosič - prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

I. Zmluva o zájazde

1. Zmluvou o zájazde (ďalej len “Zmluva“) sa CK zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd, a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu.

2. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú CK a cestujúci. Zmluvný vzťah medzi CK a cestujúcim vzniká:

a) riadne vyplnenou a podpísanou Zmluvou potvrdenou CK. Za riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu cestujúcim sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná Zmluva jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom, alebo
b) zaplatením zálohy ceny zájazdu, pričom v tomto prípade za zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet CK, resp. ich prevzatie CK v hotovosti.

3. Pri kúpe zájazdu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán (napr. prostredníctvom internetu, e-mailom, telefonicky) zmluvný vzťah medzi cestujúcim a CK vzniká akceptovaním ceny za zájazd (zaplatením sumy na účet CK vstupuje cestujúci do zmluvného vzťahu s CK, prijíma všetky zmluvné podmienky a vyjadruje súhlas s nimi), resp. podpísaním Zmluvy (rozhodujúci je okamih, ktorý nastane skôr).

4. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, podpisom Zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho uzatvoriť Zmluvu a že v prípade uzatvorenia Zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Konajúca osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a že ju informovala o podmienkach spracúvania podľa tejto Zmluvy. Konajúca osoba sa súčasne zaväzuje odovzdať všetkým cestujúcim kompletné informácie určené CK pre cestujúcich. Všetka korešpondencia potrebná pre naplnenia Zmluvy bude vedená s osobou, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci.

5. Súčasťou Zmluvy sú tieto Všeobecné zmluvné podmienky, všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí Zmluvu, a to najmä formulár štandardných informácií pre Zmluvy, ponukový katalóg, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie a pokyny k zájazdu, informácie obsiahnuté na webovom sídle www.slovakiaplus.sk.

6. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

7. Podpisom Zmluvy cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril Zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto Všeobecných zmluvných podmienok CK.

II. Cena, zmena ceny a platobné podmienky

1. Ceny zájazdov a služieb organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK a cestujúcim. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve potvrdenej CK. Nároky na zľavy uplatňuje cestujúci sám pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne. Zo zliav poskytovaných CK má cestujúci nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, cestujúci si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením Zmluvy a na čo bol cestujúci vopred upozornený v súlade so zákonom.

2. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, CK je oprávnená požadovať zaplatenie zálohy pri uzatvorení Zmluvy. Výška zálohy a časový rozvrh platieb je dohodnutý nasledovne:

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je cestujúci povinný uhradiť zálohu vo výške minimálne 70% ceny zájazdu alebo služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí cestujúci zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní Zmluvy),
b) najneskôr 46 dní pred začiatkom zájazdu alebo začiatkom čerpania služieb je cestujúci povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny zájazdu alebo služieb,
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začiatkom zájazdu alebo začiatkom čerpania služieb je cestujúci povinný uhradiť 100% ceny zájazdu alebo služieb. Rovnaká platobná povinnosť platí pri špeciálne deklarovaných akciách s podmienkou 100% platby ceny zájazdu pri vzniku zmluvného vzťahu.

3. Za objednaný zájazd alebo služby je možné zaplatiť v hotovosti, bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.

4. Pri kúpe zájazdu alebo služieb bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán (napr. prostredníctvom internetu, e-mailom, telefonicky) je cestujúci povinný uhradiť zálohovú faktúru do 3 dní od jej vystavenia a zaslať ním podpísanú Zmluvu doporučenou zásielkou na adresu CK do 3 dní od jej obdŕžania. V prípade, že cestujúci tento záväzok nesplní, CK má právo zrušiť rezerváciu resp. odstúpiť od Zmluvy.

5. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb. Zaplatenie ceny zájazdu (príp. zálohy) cestujúci musí na požiadanie CK preukázateľným spôsobom doložiť.

6. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo služieb v stanovených výškach alebo lehotách CK, je CK oprávnená písomne odstúpiť od uzavretej Zmluvy a požadovať zaplatenie odstupného podľa čl. VI týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Cestujúci sa zaväzuje uhradiť CK odstupné vo výške 100% ceny zájazdu alebo služieb i v prípade, ak do začiatku zájazdu cestujúci neuhradil CK zálohu ani celú cenu zájazdu alebo služieb a CK od uzavretej Zmluvy neodstúpila.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:

a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie,
b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, alebo
c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 7 tohto článku, ku ktorému došlo od uzatvorenia Zmluvy do začatia zájazdu.

9. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa ods. 5 a 6 tohto článku.

10. Ak zvýšenie ceny zájazdu podľa tohto článku prekročí 8 % ceny zájazdu, zmluvné strany budú postupovať podľa čl. V ods. 1 písm. b).

11. CK nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zájazdu z dôvodov za ktoré zodpovedá cestujúci resp. nezodpovedá CK.

III. Práva a povinnosti cestujúceho

1. K základným právam cestujúceho patrí najmä:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b) právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c) právo byť zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
d) právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
e) právo na reklamáciu nedostatkov v zmluvne dohodnutých službách a porušenia právnej povinnosti CK a jej vybavenie v súlade s čl. VII a VIII týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
f) právo na ochranu osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom,
g) právo cestujúceho pred začatím zájazdu na trvalom nosiči oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Súhlas tretej osoby s postúpením Zmluvy musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o postúpení Zmluvy podľa prvej vety doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však 7 dní pred začatím zájazdu. Dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku postúpenia Zmluvy. CK je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia Zmluvy,
h) právo cestujúceho obdŕžať v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o plánovaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo miesta (ďalej len „Pokyny na zájazd“) a to ich zaslaním na adresu cestujúceho uvedenú v Zmluve, alebo iným spôsobom dohodnutým s CK. Pokyny na zájazd sa doručujú len jednému cestujúcemu zo Zmluvy, ktorý je povinný informovať všetkých ostatných cestujúcich z uzatvorenej Zmluvy, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak,
i) právo na kontakt na zástupcu CK, na ktorého sa cestujúci môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.

2. K základným povinnostiam cestujúceho patrí najmä:

a) poskytnúť CK súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie nevyhnutné doklady podľa požiadavky CK. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je cestujúci povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov CK vznikla,
b) zaplatiť cenu zájazdu alebo služieb v súlade s čl. II týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
c) vopred nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
d) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov, ak necestujú s rodičmi, sprievod a dohľad dospelého účastníka počas zájazdu a písomný súhlas zákonného zástupcu, zaistiť sprievod a dohľad osobám, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
e) prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb a riadne skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených. V prípade, ak cestujúci zistí nesprávnosť údajov, je povinný o tom bezodkladne informovať CK,
f) bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb, bezodkladne oznámiť CK prípadnú zmenu údajov, predovšetkým telefonického kontaktu a poštovej adresy,
g) rešpektovať informácie a doporučenia uvedené v Pokynoch na zájazd,
h) riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,
i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa čl. VII týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
j) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK,
k) zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu,
l) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby potvrdené podľa Zmluvy,
m) uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK,
n) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase,
o) mať u seba platný cestovný doklad, príp. vízum (ak je vyžadované),
p) dodržiavať predpisy, zákony a zvyklosti krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša cestujúci. V prípadoch, že cestujúci obmedzuje počas trvania zájazdu svojim nevhodným konaním CK ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu cestujúceho, je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného cestujúceho za nevyužité služby.

IV. Povinnosti a práva CK

1. K právam a povinnostiam cestujúceho uvedených v čl. III týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva CK.

2. CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy informovať o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu alebo služieb.

3. CK je povinná po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku.

4. CK nie je povinná poskytnúť cestujúcemu plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

V. Zmena podmienok Zmluvy

1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):

a) Okrem zmeny podmienok Zmluvy podľa čl. III ods. 1 písm. g) a čl. II ods. 7 až 10, sa zmluvné strany dohodli, že CK je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky Zmluvy, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK bude informovať cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.

b) Ak je CK pred začatím zájazdu nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) Zákona, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) Zákona alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent, navrhne cestujúcemu zmenu Zmluvy. V takom prípade CK bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o:
i) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
ii) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od Zmluvy bez zaplatenia odstupného,
iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena ii) neprijme navrhované zmeny Zmluvy, Zmluva zanikne, a
iiii) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.

Ak cestujúci odstúpi od Zmluvy a neprijme ponuku náhradného zájazdu, CK je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

2. Počas čerpania služieb (zájazdu):

a) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná:
• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľné a zodpovedajúce charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky cestujúceho vylúčené, alebo
• vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
• poskytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
• poskytnúť cestujúcemu bezodkladne pomoc, alebo
• zabezpečiť iné práva podľa Zákona.

b) CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených cestujúcim, treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK).

c) Cestujúci berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené. Aj v prípade obsadenia izby v neskorých nočných resp. skorých ranných hodinách sa uplynulá noc počíta ako poskytnuté ubytovanie.

d) CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s cestujúcim, ktoré boli poskytnuté so súhlasom cestujúceho počas zájazdu.

3. Na základe želania cestujúceho je CK schopná, ak je to možné, uskutočniť zmenu mena účastníka zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu zájazdu za cenu vynaložených nákladov súvisiacich so zmenou, minimálne však vo výške 30 €/osoba/zmena.

VI. Odstúpenie od Zmluvy a odstupné

1. Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od Zmluvy a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné. Výška odstupného zohľadňuje čas odstúpenia od Zmluvy pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu.

2. Výšku odstupného, ktorá je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb a typu zájazdu, si zmluvné strany dohodli nasledovne:

a) TYP A (štandardné zájazdy s charterom alebo subcharterom a ubytovacími kapacitami kontrahovanými na Garanciu):
• 46 a viac dní: skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z ceny objednaných služieb + poistné,
• 45 – 32 dní: skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 60% z ceny objednaných služieb + poistné,
• 31 – 21 dní: skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 70% z ceny objednaných služieb + poistné,
• 20 – 15 dní: skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80% z ceny objednaných služieb + poistné,
• 14 – 6 dní: skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90% z ceny objednaných služieb + poistné,
• 5 a menej dní: skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 100% z ceny objednaných služieb + poistné,
b) TYP B (forfaitové alebo štandardné zájazdy s pravidelnými linkami a ubytovacími kapacitami kontrahovanými na Allotment):
• po vzniku zmluvného vzťahu: 100% z ceny objednaných služieb + poistné.

Nárok na náhradu škody, prevyšujúcej výšku uhradeného odstupného, ktorá vznikla CK odstúpením cestujúceho od Zmluvy nie je uhradením odstupného dotknutý.

3. Na určenie počtu dní pre výpočet odstupného je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu resp. nástupu na zájazd alebo začiatku čerpania služieb.

4. CK má právo odpočítať odstupné prípadne svoj nárok na náhradu škody + poistné od zloženej zálohy alebo zo zaplatenej ceny zájazdu alebo služieb. CK je zároveň povinná vrátiť cestujúcemu bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu alebo služieb podľa zrušenej Zmluvy.

5. V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpané služby.

6. Žiadosť cestujúceho o zmenu termínu zájazdu alebo destinácie/ubytovania uvedeného v uzatvorenej Zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany cestujúceho zaplatiť odstupné za zrušenie Zmluvou objednaného zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

7. V prípade, ak jeden z viacerých cestujúcich pri jednej Zmluve ruší svoju účasť na zájazde (napr. storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento cestujúci povinný uhradiť v rámci odstupného aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Rovnako sa postupuje aj v prípade zrušenia jednej Zmluvy, kde tento cestujúci mal spoločné ubytovanie alebo služby s iným cestovateľom na základe inej Zmluvy.

8. CK môže pred začatím zájazdu odstúpiť od Zmluvy bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak:

a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa Zmluvy a CK odstúpi od Zmluvy v lehote určenej v Zmluve, najneskôr však:
1. 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
2. 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
3. 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť Zmluvu a CK oznámi cestujúcemu odstúpenie od Zmluvy bezodkladne pred začatím zájazdu.

9. Pri Zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení Zmluvy a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od Zmluvy podľa prvej vety. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých súčasťou je napr. nemenná a nerefundovateľná letenka alebo ubytovanie.

VII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za poskytovanie zájazdu

1. CK zodpovedá za porušenie Zmluvy, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie Zmluvy“).

2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so Zmluvou, Zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi.

3. CK je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so Zmluvou, Zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia Zmluvy a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.

4. Určenie lehoty podľa ods. 3 nie je potrebné, ak CK oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.

5. Ak CK nevykoná nápravu podľa ods. 3, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa Zmluvy, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť :

a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v Zmluve, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo
b) nižšej kvality, ako je uvedená v Zmluve, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté CK podľa ods. 5, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v Zmluve alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa ods. 2, a CK poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa ods. 2.

7. Ak CK nevykoná nápravu podľa ods. 3 ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa ods. 5, cestujúci má právo:

a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
b) odstúpiť od Zmluvy bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy.

8. CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak:

a) nevykoná nápravu podľa ods. 3 a ods. 5 písm. a),
b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b),
c) cestujúci v súlade s ods. 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
d) cestujúci podľa ods. 7 písm. a) vykoná nápravu sám.

9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa ods. 8.

10. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7. Ak CK nepreukáže, že porušenie Zmluvy spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody.

11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípadoch podľa ods. 6 a ods. 7 písm. b) zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

12. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa Zmluvy, CK uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

13. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa ods. 12 sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola CK o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.

14. CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa ods. 12, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.

15. CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 Zákona najmä poskytnutím:

a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,
b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.

16. Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli CK poskytnutím pomoci cestujúcemu.

17. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII, je cestujúci povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

18. Informácia o reklamačných postupoch:

a) Cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle CK.
b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou.
c) Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK.
d) CK zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu.
e) O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad.
f) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou Zmluvou.
g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

19. Cestujúci berie na vedomie, že CK nemá vplyv na rozdeľovanie sedadiel v lietadle ani na rozdeľovanie izieb v ubytovacom zariadení, ktoré sú vo výlučnej kompetencii príslušného leteckého dopravcu, resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Tieto skutočnosti preto nie je možné reklamovať ako nedostatok zmluvne dohodnutých služieb.

VIII. Náhrada škody

1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia Zmluvy, za ktoré zodpovedá CK. Náhradu škody poskytne CK cestujúcemu bezodkladne.

2. CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie Zmluvy bolo spôsobené:

a) cestujúcim,
b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.

5. Právo na náhradu škody alebo na primeranú zľavu podľa Zákona nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa Zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK bude znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.

IX. Cestovné poistenie

1. Na základe dohody zmluvných strán je súčasťou všetkých zájazdov CK komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu.

2. Poistný vzťah vzniká priamo medzi cestujúcim a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k cestujúcemu a CK neprislúcha posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

3. V prípade, že cestujúci odmietne komplexné cestovné poistenie, ktoré je súčasťou zájazdov CK, preberá tým plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré sú inak predmetom poistného plnenia komplexného cestovného poistenia, ktoré je v ponuke CK.

X. Ochrana pre prípad úpadku

1. CK je v súlade so Zákonom povinná po celý čas predaja zájazdov zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku v rozsahu a podľa podmienok Zákona tak, aby boli v prípade úpadku CK uspokojené nároky cestujúcich. Nároky cestujúceho, ktoré mu vznikli voči CK v dôsledku úpadku CK, prechádzajú na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku.

2. Cestujúci, ktorý zaplatil CK za služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu, má právo na bezodkladné plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku, ak CK z dôvodu svojho úpadku:

a) nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktorú mala CK poskytnúť ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu,
b) nevráti cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti platby prijaté CK za službu cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej CK a táto nebola poskytnutá,
c) nevráti cestujúcemu rozdiel medzi cenou zaplatenou CK a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu alebo čiastočne poskytnutej služby cestovného ruchu, ak bol zájazd alebo služba cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej CK, poskytnutá len sčasti.

XI. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje cestujúcich sú CK spracúvané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a platným zákonom o ochrane osobných údajov. Cestujúci poskytuje CK osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy s CK. Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením Zmluvy nie je CK povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich CK zo Zmluvy. Cestujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CK o ich zmene.

2. Za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy sú spracúvané osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo a doba platnosti cestovného pasu resp. občianskeho preukazu cestujúcich.

3. Tretie strany, ktorým sú osobné údaje cestujúcich poskytnuté: cestovné poisťovne, letecké spoločností, ostatné dopravné spoločnosti, ubytovacie zariadenia.

4. Po realizovaní zájazdu Vám môže byť e-mailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie a zhodnotenie kvality poskytnutých služieb.

5. CK používa osobné údaje cestujúcich na základe "Informácie o spracúvaní osobných údajov“ tak, ako je uvedené na internetovej stránke www.slovakiaplus.sk.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinnosti CK podľa všeobecne záväznej právnej úpravy je Slovenská obchodná inšpekcia.

2. Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s cestujúcim iný rozsah vzájomných práv a povinností.

3. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy s cestujúcim. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

4. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky CK nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2019 a spolu s katalógom a všetkými písomnými dokladmi a informáciami, ktoré cestujúci od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí Zmluvu, sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Podpisom Zmluvy cestujúci potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený, sú mu zrozumiteľné a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.